รายการ CEO Vision ช่วง New Dimensions
จัดรายการโดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุลทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 10.00 น.
รายการนี้นำเสนอแนวคิด และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจและความสำเร็จในชีวิต โดยรวบรวมแนวคิดและสาระจากหนังสือ Bestsellers ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐ ทั้งที่เป็นหนังสือประเภท Business Management, How to, Psychology และ Self-Improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อเป็นระบบ เน้นเฉพาะใจความสำคัญ เข้าใจง่าย เป็นรูปแบบรายการที่ผู้ฟังทุกท่านมี Feedback กลับมาว่า สามารถนำไปปรับใช้กับตนเอง กับหน้าที่การงาน ตลอดจนบุคคลรอบข้างได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เข้าใจหลักปรัชญาคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถปรับใช้กับชีวิตการเรียนและการงาน สร้างความหวังให้กับคนที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ
ประวัติผู้จัดรายการ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาการทูตและการต่างประเทศจาก University of Virginia สหรัฐอเมริกา เคยสอนวิชานโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว และเป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Excellent Teaching Awards ถึง 4 ปีติดกัน นอกจากนี้ ยังได้รับทุน Ford Foundation Fellowship เพื่อไปดูงานที่รัฐสภาสหรัฐฯ (Capitol Hill) ณ กรุงวอชิงตัน และได้รับทุนจาก Institute for the Study of World Politics และทุนจาก University of Virginia เพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ปริญญาโท
สาขาการต่างประเทศจาก University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุน Fulbright Scholarship และในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ University of Pennsylvania ได้รับทุนจาก L'Institut des Etudes Francaise d' Avignon ไปศึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
ปริญญาตรี
อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นประธานชั้นปีของคณะฯ 3 ปีซ้อน เป็นประธานบัณฑิตของคณะฯ และเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับวิชาหลักภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ได้รับทุนกว่า 10 ทุน อาทิ ทุน Fulbright Scholarship ทุน Ford Foundation Fellowship ทุนจาก Institute for the Study of World Politics ทุนจาก L'Institut des Etudes Francaise d' Avignon ทุน Excellent Teaching Awards จาก University of Virginia ทุนศึกษาต่อต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และทุนดูงาน Retail Banking จาก Tokai Bank
ประสบการณ์การทำงาน
 • เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการเอก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ไปบรรยายเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยเสนาธิการกองทัพบก วิทยาลัยกองทัพบก วิทยาลัยกองทัพเรือ และวิทยาลัยกองทัพอากาศ อีกทั้งสามารถสอบเจ้าหน้าที่การทูตระดับ 6 ได้เป็นที่ 2 ของรุ่น
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อยู่ในทีมงาน Reengineering และทีมงาน Bank Marketing โดยได้เสนอแผนการตลาด แผนคุณภาพบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งได้กลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสาขาธนาคาร และเคยเป็นวิทยากรหลักของธนาคารไปบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการสาขาทั่วประเทศเรื่อง Bank Marketing, Customer Satisfaction และ Leadership Skills นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ ซึ่งเป็นสาขาธุรกิจขนาดใหญ่ มีบุคลากรเกือบร้อยคน และได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นของผู้จัดการใหม่ของธนาคารกรุงเทพถึงสองรุ่น (รุ่นที่ 37 และ 38)
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษา Fast English ซึ่งมี 3 สาขา คือ อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์สีลม, อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และอาคารสยามกิตต์สยามสแควร์ และยังเป็นผู้จัดรายการวิทยุ CEO Visions ช่วง New Dimensions ซึ่งเป็นรายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-10.00 น.

  นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทต่างๆ จำนวนมาก อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยเสนาธิการกองทัพบก วิทยาลัยกองทัพบก วิทยาลัยกองทัพเรือ วิทยาลัยกองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) บริษัท 3 M (Thailand) จำกัด บริษัท Hanako (Thailand) จำกัด บริษัท AMD (Thailand) จำกัด บริษัทรูเบียอุตสาหกรรมจำกัด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด บริษัทเนชั่นไวด์จำกัด บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) บริษัทเทสโก้คาร์ดเซอร์วิสเซสจำกัด บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos จำกัด บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท AIA บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) บริษัท M.C. Chain จำกัด บริษัทบรอดคาซท์ไทยเทเลวิชั่นจำกัด บริษัทพีเซิร์ฟฟู้ดสเปเชียลตี้จำกัด บริษัทฟิลลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด บริษัท Manulife Insurance บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไซโก้อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) บริษัทเบทาโก บริษัทคาโอคอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) บริษัท Boots Retail (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Casco Adhesives จำกัด บริษัทพานาโซนิคอิเล็คทรอนิคดีไวซ์ (ประเทศไทย) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (CPF) บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งจำกัด (มหาชน) บริษัท Toyota Motor Thailand คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลราชวิถี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รางวัลและเกียรติบัตร
 • "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
  ได้รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยรับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • "บุคคลคุณธรรม" ประจำปี 2557
  ได้รับเลือกเป็น "บุคคลคุณธรรม" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยรับโล่ห์เกียรติคุณจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช